Podmienky ochrany osobných údajov

spísané v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“) a v súlade s §19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon OOU“)

 

Vážime si vaše súkromie a ochrana vašich osobných údajov je jednou z našich najdôležitejších priorít. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len ako „Pravidlá“) obsahujú informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme vám mohli poskytovať kvalitné služby. Pri poskytovaní našich služieb vždy berieme na zreteľ vaše súkromie a k ochrane vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým, ako s nami vstúpite do právneho vzťahu.

 

ČLÁNOK I.
IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno: UpGreat, s.r.o.

Sídlo: Budatínska 16, 851 06, Bratislava - mestská časť Petržalka

IČO: 53062086

DIČ: 2121262748

IČ DPH: SK2121262748

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 145400/B

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Adresa na doručovanie:  Mlynské Nivy 48, 821 09, Bratislava, Slovenská republika

KONTAKT E-mail: info@bezopice.sk

KONTAKT telefón:  +421 902 164 955, +421 949 555 787

WEB: https://www.bezopice.sk/

 

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „my“) si Vás týmto dovoľujeme informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania vašich osobných údajov, vrátane rozsahu vašich práv súvisiacich s ich spracúvaním.

 

AUTORSKÉ PRÁVO

Dovoľujeme si Vás informovať, že sme prevádzkovateľom webovej stránky https://www.bezopice.sk/  (ďalej len ako „BEZOPICE“). Táto platforma BEZOPICE ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len ako "Autorský zákon"). Nositeľom majetkových autorských práv k platforme BEZOPICE a všetkým jej častiam je Prevádzkovateľ. Akýkoľvek neoprávnený zásah do tejto platformy BEZOPICE alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie platformy BEZOPICE alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie platformy BEZOPICE alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na webovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

 

ZÁKLADNÉ POJMY

 • Prevádzkovateľom je každý, kto vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. My sme v súlade s článkom 4 bodom 7. Nariadenia GDPR a s § 5 písm. o) Zákona OOU prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

 • Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Našimi sprostredkovateľmi sú subjekty uvedené v článku V. týchto Pravidiel.
   
 • Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú právne vzťahy Prevádzkovateľa a jeho Klientov, potenciálnych Klientov, používateľov platformy JEDLOM K ZDRAVIU, ktorí majú postavenie dotknutej osoby pri spracovávaní ich osobných údajov podľa Zákona OOU a Nariadenia GDPR.
   
 • Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
   
 • Spracúvaním osobných údajov sa rozumie operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov Klientov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
   
 • Dotknutou osobou sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
   
 • Klientom sa na účely týchto Pravidiel rozumie dotknutá osoba, s ktorou má Prevádzkovateľ v rámci výkonu svojich činností uzatvorený obchod, pričom obchodom sa rozumie vznik, zmena alebo zánik záväzkových vzťahov medzi Klientom a Prevádzkovateľom. Klientom je tiež osoba, s ktorou Prevádzkovateľ rokoval o uskutočnení obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, osoba, ktorá prestala byť Klientom Prevádzkovateľa, osoba poskytujúca zabezpečenie a tiež zástupca Klienta, ktorý v mene Klienta uzatvoril obchod alebo o jeho uzatvorení rokoval (ďalej spolu aj ako „Klient“ alebo „Vy“). Medzi našich Klientov patria najmä:
 • fyzické osoby ako Klienti a potenciálni Klienti, ktorí prejavili záujem o náš tovar a naše služby, realizovali objednávku elektronicky prostredníctvom našej platformy BEZOPICE;
 • fyzické osoby ako požívatelia našej webovej stránky BEZOPICE;
 • fyzické osoby, ktoré sú oprávneným zástupcom našich Klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 • fyzické osoby v postavení našich sprostredkovateľov, s ktorými máme v rámci vykonávania našej činnosti uzatvorenú zmluvu o spolupráci;
 • fyzické osoby v postavení dodávateľov / odberateľov poskytovaného tovaru alebo služieb, resp. ich zamestnanci, štatutárne orgány;
 • fyzické osoby, ktoré zadajú osobné údaje do formulára zverejneného na našej webovej stránke;
 • fyzické osoby, ktoré sa registrovali na našej webovej stránke;
 • fyzické osoby, ktoré sa prihlásili na odber noviniek / newslleterov;
 • fyzické osoby, ktoré pridali komentár / hodnotenie / príspevok na našu platformu BEZOPICE;
 • fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie.

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri poskytovaní našich služieb a/alebo na uzatvorenie zmluvy potrebujeme od Vás alebo Vášho zástupcu získať osobné údaje, ktoré budú použité pre poskytnutie týchto služieb a pre komunikáciu s Vašou osobou. Zabezpečujeme ochranu všetkých osobných údajov, ktoré nám poskytnete akoukoľvek formou, a to v súlade so Zákonom OOU a Nariadením GDPR. Dbáme najmä o to, aby sa zamedzil vznik porušenia ochrany osobných údajov, a to najmä prijatím primeraných bezpečnostných opatrení eliminujúcich vznik náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny alebo neoprávneného poskytnutia prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. Na tento účel sme prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Všetky osobné údaje Klientov sú uložené na zabezpečenom serveri a v uzamknutých miestnostiach a vynakladáme maximálne úsilie na ich ochranu. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame najmä zásadu zákonnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie osobných údajov, zásadu správnosti, zásadu minimalizácie uchovávania, zásadu integrity a dôvernosti a zásadu zodpovednosti.

 

ČLÁNOK II.
AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA

V súlade s Nariadením GDPR a Zákonom OOU ako Prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s vykonávaním našej činností. Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Kategórie osobných údajov sa líšia v závislosti od účelu ich spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti. Takýmito kategóriami osobných údajov sú najmä:

 • identifikačné údaje (najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska);
 • kontaktné údaje (adresa na doručovanie, e-mailová adresa, telefonický kontakt);
 • referenčné údaje zmluvy a transakčné údaje (najmä podpis, údaje o využívaných produktoch a službách, údaje súvisiace s vybavovaním Vašich podnetov, bankový účet, platobné údaje alebo údaje o Vašich kartách);
 • telekomunikačné údaje (prevádzkové údaje, údaje o online identifikátoroch resp. IP adresách, cookies).

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov, inak len po dobu povinnej archivácie v súlade s osobitnými predpismi slovenského právneho poriadku.

 

ČLÁNOK III.
NA AKÉ ÚČELY A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE

 1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU KLIENTA A VEDENÍM JEHO REGISTRAČNÉHO ÚČTU NA NAŠEJ PLATFORME JEDLOM K ZDRAVIU
  1. VYTVORENIE REGISTRAČNÉHO KONTA VYPLNENÍM REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA
   • Právnym titulom k spracúvaniu je Váš výslovný súhlas, (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU). Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na odvolanie súhlasu, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke, alebo spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
  2. VYTVORENIE REGISTRAČNÉHO KONTA PRI VYTVORENÍ NOVEJ OBJEDNÁVKY
   • Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU).
 • V príprave vytvorenia registračného účtu Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu –  meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie, heslo v zašifrovanej podobe, kód objednávky, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu event. dobrovoľné doplňujúce údaje, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare, bankový účet, číslo bankového účtu, referenčné údaje zmluvy, telefónne číslo, e-mailová adresa.

 

 1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S NÁKUPOM TOVARU PROSTREDNÍCTVOM NAŠEJ PLATFORMY JEDLOM K ZDRAVIU
  • V príprave tvorby a realizácie objednávky Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vo svojom informačnom systéme vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, kód objednávky, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, bankový účet, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na Vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie vašej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru.

  • Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako náš Klient, alebo aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. b) Zákona OOU). Spracovanie osobných údajov je teda nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku a jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností, prípadne povinnosti v rámci zákonnej reklamácie, či odstúpenia od zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU).


 2. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S VYBAVOVANÍM PODNETOV, DOTAZOV A REKLAMÁCIÍ
  • Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti najmä pri uplatnení práva na reklamáciu alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

  • Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa – zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU). V súvislosti s vybavovaním reklamácií a pri plnení práva na odstúpenie od zmluvy spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU).
  • Pri vybavovaní reklamácií Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare, bankový účet, podpis, referenčné údaje kúpnej zmluvy.

 3. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ A REKLAMNÉ ÚČELY

Na účely informovania Vás o produktoch, inováciách a službách poskytovaných Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti so získavaním výhod zo strany Prevádzkovateľa vrátane vytvárania ponúk takýchto výhod Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na právnom základe Vášho predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu alebo na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH NOVINIEK, NEWSLETTEROV A PONÚK BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PRÁVNEHO VZŤAHU S KLIENTO

Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás mohli informovať o ponuke našich služieb, novinkách, a zľavových akciách prostredníctvom newslettra zasielaného e-mailom resp. inou formou.

 • Právny základ: V prípade, že zaregistrujete Vašu e-mailovú adresu k odberu noviniek bez predchádzajúceho právneho vzťahu, budeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul, (event. podpis pri listinnej registrácii), a to na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH NOVINIEK, NEWSLETTEROV A PONÚK PO REALIZOVANOM PRÁVNOM VZŤAHU S KLIENTOM
   

Prevádzkovateľ má oprávnený záujem na tom, aby vykonával starostlivosť o svojich Klientov a rozvíjal obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich informoval o svojich produktoch, inováciách, službách a prípadne o ponukách rôznych výhod. V tejto súvislosti Vás môže Prevádzkovateľ osloviť aj bez Vášho predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní Vašich osobných údajov Vás informuje a poučí o Vašich právach, najmä o práve namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. To, samozrejme, neplatí v prípade, ak ste s takýmto oslovovaním prejavili nesúhlas alebo ak budete voči nemu namietať.

 • Právny základ: V prípade existujúcich Klientov môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, meno a priezvisko, titul za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu nášho oprávneného záujmu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. V prípade ak nebudete mať záujem odoberať obchodné ponuky, stačí nám túto požiadavku poslať prostredníctvom e-mailu zverejneného v článku I. Pravidiel.

 

 1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S VÝKONOM PRÁV KLIENTOV AKO DOTKNUTÝCH OSÔB
  • Právny základ: Vaše osobné údaje využívame na výkon Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú zo Zákona OOU. V prípade ak si uplatníte niektoré z Vašich práv špecifikovaných v týchto Pravidlách, my máme právo na presnú identifikáciu Vašej osoby. Právnym titulom k spracúvaniu Vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, teda podľa Zákona OOU. V súvislosti s výkonom a realizáciou Vašich práv spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a to aj bez potreby Vášho súhlasu.
  • Rozsah spracúvaných osobných údajov: Pri výkone Vašich práv Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, doručovacia adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska), e-mailová adresa, telefonický kontakt, prípadne osobné údaje dokladu totožnosti.
 2. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S OPRÁVNENÝMI ZÁUJMAMI PREVÁDZKOVATEĽA
  • Právny základ: Vaše osobné údaje využívame na účel našich vnútorných oprávnených záujmov, pričom osobné údaje spracúvame na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Klienta ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
  • Takýmito oprávnenými záujmami sú najmä: ochrana práv, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv vo vzťahu k zmluvným partnerom a iným osobám - na tento účel uchovávame osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov; presadzovanie bezpečnosti našich služieb, prevenciu zneužitia služieb a prešetrenie porušenia našich podmienok; zamedzenie podvodného konania, ak sa odôvodnene domnievame, že hrozí riziko takéhoto konania - na tento účel uchovávame osobné údaje najviac po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi; vedenie databázy Klientov. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pre účely evidencie Klientov a s tým súvisiacej komunikácie s nimi sa opierame o oprávnený záujem nakoľko touto databázou získavame prehľad pri realizácii svojej činnosti, interné funkcie nevyhnutné pre našu činnosť (audit, controlling, prevádzka IT, dane, účtovníctvo, administratíva, vedenie databáz a pod.). Proti spracovaniu založenom na oprávnených záujmoch môžete podať námietku, ktorú preskúmame, a zhodnotíme, či dané spracúvanie osobných údajov spĺňa požiadavky predpisov.
  • Prevádzkovateľ je v rámci svojej činnosti povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a v tejto súvislosti má oprávnený záujem na prevencii pred trestnou činnosťou alebo iným protiprávnym konaním, ktorým jej môže byť spôsobená škoda či ohrozená reputácia, prípadne spôsobená akákoľvek iná ujma, prípadne pred konaním, ktoré môže negatívne ovplyvniť činnosť Prevádzkovateľa či iné dotknuté osoby, a na tento účel je oprávnený si viesť zoznam osôb s potenciálnym rizikom, pričom následkom takéhoto spracúvania môže byť ukončenie obchodného vzťahu alebo odmietnutie vykonania obchodu.
 3. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S PLNENÍM ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PREVÁDZKOVATEĽA, a to najmä: poskytnutie súčinnosti štátnym orgánom a orgánom verejnej moci pri výkone kontroly, účel registratúry a archivácie dokumentov, vykonávanie činností na splnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, plnenie povinností vyplývajúcich z príslušných daňových a účtovných predpisov.
  • Právny základ: Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je nevyhnutné na podľa príslušných osobitných predpisov v súlade s §13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
 4. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S VYPLNENÍM A ODOSLANÍM KONTAKTNÉHO FORMULÁRA ZVEREJNENÉHO NA PLATFORME BEZOPICE A REALIZÁCIE SPÄTNEJ VÄZBY ZO STRANY PREVÁDZKOVATEĽA
  • Právny základ: V prípade, ak nás chcete osloviť prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na našej webovej stránke, spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho udeleného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v článku IX. týchto Pravidiel. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V súvislosti s vybavovaním Vašej žiadosti spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.
  • Rozsah spracúvaných osobných údajov: Na účely realizácie spätnej väzby na základe vyplneného kontaktného formulára zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa a osobné údaje, ktoré zadáte v texte kontaktného formulára.
 5. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S VYPLNENÍM A ODOSLANÍM FORMULÁRA ZVEREJNENÉHO NA PLATFORME BEZOPICE ZA ÚČELOM „HODNOTENIA OBCHODU“ A „DISKUSIE“
  • Právny základ: V prípade, ak budete mať záujem náš internetový obchod ohodnotiť, prípadne budete mať záujem pridať komentár v rámci diskusie vedenej na platforme BEZOPICE, musíte vyplniť a odoslať formulár zverejnený na našej webovej stránke. V takomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho udeleného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, spôsobom uvedeným v článku IX. týchto Pravidiel. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania Vášho súhlasu budú osobné údaje uvedené v príspevkoch v rámci zachovania plynulosti konverzácie anonymizovanéV súvislosti s vybavovaním Vašej žiadosti spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.
  • Rozsah spracúvaných osobných údajov: Na účely realizácie spätnej väzby na základe vyplneného kontaktného formulára zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa a osobné údaje, ktoré zadáte v texte kontaktného formulára.
 6. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM SÚBOROV COOKIES A ANALÝZY WEBOVEJ STRÁNKY
  • Právny základ: V prípade, že používate webovú stránku Prevádzkovateľa, súhlasíte so zhromažďovaním súborov COOKIES, ktoré Prevádzkovateľ na svojej webovej stránke používa za účelom zlepšenia fungovania webovej stránky, vyhodnotenie ich návštevnosti resp. za účelom optimalizácie marketingových aktivít. Základné COOKIES potrebné pre správne fungovanie platformy BEZOPICE spracúva Prevádzkovateľ na základe jeho oprávneného záujmu v súlade s §13 ods. 1 písm. f) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov v rozsahu COOKIES potrebné pre marketing je súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. a) Zákona OOU a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať úpravou nastavení COOKIES. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Bližšie informácie sú uvedené v článku XIII. týchto Pravidiel. V prípade, ak budete používať webovú stránku bez poskytnutia súhlasu na marketingové aktivity, bude Prevádzkovateľ spracúvať len základné COOKIES, teda COOKIES nevyhnutné pre správne fungovanie a bezpečnosť webovej stránky BEZOPICE.

 

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe stanovenom právnymi predpismi, ako napríklad v prípade spracúvania na účely poskytovania našich služieb a identifikácie Klientov, je poskytnutie príslušných údajov z Vašej strany zmluvnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné obchod uskutočniť. Následkom neposkytnutia príslušných údajov je teda neuskutočnenie obchodu.

V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase Klienta, ako napríklad v prípade spracúvania v rámci marketingu alebo vytvorenia registračného účtu Klienta, je poskytnutie údajov zo strany Klienta dobrovoľné. S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás Prevádzkovateľ vyhodnocuje informácie, ktoré o Vás spracúva, tak, aby Vám mohol poskytnúť cielenú ponuku, a tak obmedziť zasielanie neadresných marketingových ponúk. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, ak sa rozhodnete súhlas neudeliť, Prevádzkovateľ vám nebude môcť v tomto konkrétnom prípade zasielať žiadne marketingové informácie ani ponuky.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Klientovi pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa Zákona OOU a Nariadenia GDPR, ak má v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ je oprávnený za splnenia ďalších podmienok spracúvať osobné údaje v rozsahu vymedzenom v súlade s konkrétnym právnym základom aj na iné účely vymedzené ďalej v tomto dokumente.

 

ČLÁNOK IV.
POČAS AKEJ DOBY VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA

 1. Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje uchováva najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v prípade zakúpenia tovaru elektronicky po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (pozri vyššie). Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivované aj objednávky.

 2. V prípade, ak nám Klient udelí výslovný súhlas na spracúvanie osobných údajov, budeme uvedené údaje uchovávať po dobu stanovenú v tomto súhlase resp. po dobu do odvolania tohto súhlasu. Prevádzkovateľ bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa.
   
 3. Po skončení účelu na spracúvanie osobných údajov sa osobné údaje ďalej spracúvajú výlučne z dôvodu ochrany Prevádzkovateľa a Vašich práv a záujmov, a to na dobu nevyhnutnú k zaisteniu ich výkonu. Táto doba je primárne určená podľa premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky zákonník) alebo zmluvou. Naša činnosť taktiež podlieha špeciálnej sektorovej regulácii (distribúcia služieb), ktorá stanovuje uchovávať niektoré typy dokumentov týkajúce sa činnosti Prevádzkovateľa po zákonom stanovenú dobu tak, aby bol schopný preukázať plnenie svojich povinností a odbornú starostlivosť (spravidla ide o 10 rokov). Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a príslušných účtovných a daňových predpisov.
   
 4. Ak dôjde k ukončeniu účelu na spracúvanie osobných údajov resp. k odvolaniu Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, pristupujeme k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe alebo z dôvodu uvedenom v bode II. a III. tohto článku. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje likvidujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci našej organizácie máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.

 

ČLÁNOK V.
KTO VŠETKO BUDE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia vyššie uvedených účelov okrem nás spracúvané tiež inými subjektmi. Externých partnerov, ktorí môžu spracúvať Vaše osobné údaje, si starostlivo vyberáme a zverujeme Vaše osobné údaje iba tým subjektom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných bezpečnostných opatrení. Klient berie na vedomie, že okruh príjemcov, sprostredkovateľov sa môže v čase spracúvania osobných údajov meniť. Ako Prevádzkovateľ nie sme povinný informovať Klienta o zúžení okruhu príjemcov resp. sprostredkovateľov uvedených v tomto článku. Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ nezverejňuje.

 1. TRETIE OSOBY

Subjekty, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom, ale osobné údaje nespracúvajú, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou mlčanlivosťou:

 • tretie osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré Prevádzkovateľ na tieto služby využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov alebo správcovia technických zariadení, našej e-mailovej domény),
 • osoby, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú expedíciu tovaru Klientom (doručovateľské a kuriérske služby).

 

 1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako Prevádzkovateľ sme povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdávať na základe všeobecne záväzných platných právnych predpisov nižšie uvedeným príjemcom v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a našich oprávnených záujmov alebo tretích osôb. Títo príjemcovia majú postavenie samostatných prevádzkovateľov. Príjemcovia Vašich osobných údajov môžu byť:

 • súdy Slovenskej republiky (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok);
 • príslušný súd v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu;
 • orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok);
 • Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, daňové orgány, správca dane (právnym základom je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov);
 • služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru (právnym základom je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore);
 • Úrad vládneho auditu, súdni exekútori poverení vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu, alebo Slovenská komora exekútorov (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti);
 • advokáti (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii);
 • Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov);
 • Inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov a iné štátne orgány s výkonom dozoru a kontroly, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon OOU);
 • Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Vojenské spravodajstvo, Kriminálny úrad finančnej správy, Slovenská informačná služba, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo;
 • Slovenská obchodná inšpekcia.

 

 1. SPROSTREDKOVATELIA

Ako Prevádzkovateľ sme oprávnení poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade s nariadením nie je na takéto poverenie potrebný Váš osobitný súhlas. Takýmto sprostredkovateľom je každá osoba, ktorá má s nami uzatvorenú osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov využíva nasledujúce kategórie sprostredkovateľov:

 • osoby, ktoré poskytujú služby vedenia účtovníctva, daňoví a iní poradcovia, s ktorými sme v zmluvnom vzťahu zabezpečujúcom poskytovanie takýchto služieb, a to v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie takýchto služieb.

 

 1. Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych sieťach. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google, Adobe.

 

ČLÁNOK VI.
ODKIAĽ PREVÁDZKOVATEĽ ZÍSKAVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás pri vykonávaní našej činnosti, pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení tejto zmluvy alebo prostredníctvom iných osôb, pokiaľ tieto osoby disponujú s Vaším súhlasom.

 

ČLÁNOK VII.
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje nezamýšľame prenášať do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie neposkytujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov s výnimkou prípadov špecifikovaných platnými právnymi predpismi alebo osobitných situácií, kedy o takomto prenose musí byť Klient vopred informovaný.

 

ČLÁNOK VIII.
POUŽÍVANIE AUTOMATIZOVANÉHO SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri vykonávaní našej činnosti nepoužívame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov, ani profilovanie osobných údajov.

 

ČLÁNOK IX.
AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obsahom informácií, ktoré sú uvedené najmä v týchto Pravidlách, sú najmä identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa, účely a právne základy spracúvania Vašich osobných údajov, kategórie spracúvaných osobných údajov, oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, kategórie príjemcov Vašich osobných údajov ako aj našich sprostredkovateľov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informáciu o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je Klient povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie, ak má Prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

 

 1. PRÁVO NA PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Máte právo na potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch ich spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov za podmienok uvedených v týchto Pravidlách. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom. V prípade, ak budete  žiadať konkrétne osobné údaje, môžeme od Vás z dôvodu ochrany osobných údajov našich Klientov požadovať, aby žiadosť podľa tohto bodu bola úradne overená.

 1. PRÁVO NA OPRAVU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste adresu bydliska alebo iný osobný údaj? Informujte nás prosím, a my Vaše osobné údaje opravíme. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.

 1. PRÁVO NA VÝMAZ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na základe Vašej žiadosti vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, nakoľko môžeme mať zákonnú povinnosť, či oprávnený záujem (preukázanie splnenia povinností) si Vaše osobné údaje ponechať. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.

 1. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali, žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.

 1. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje poskytli inému prevádzkovateľovi, na základe Vašej žiadosti odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu, ak je to technicky možné a ak

 1. sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, súhlasu pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov, alebo ak sa spracúvajú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a
 2. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pričom toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidielspolu s úradne overeným podpisom na predmetnej žiadosti. Overený podpis na predmetnej žiadosti žiadame z dôvodu, aby sa predišlo neoprávnenému poskytovaniu Vašich osobných údajov iným subjektom.

 1. PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu či spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové alebo reklamné účely, ak sa takého spracúvanie vykonáva bez vášho súhlasu na účel oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. V prípade vášho namietania voči spracúvaniu na účely priameho marketingu Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu ďalej spracúvať. Žiadosť môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

 1. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom,
 2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov Klienta, alebo
 3. založené na výslovnom vašom súhlase so spracúvaním osobných údajov.

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávané na účel oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo na účel plnenia úlohy vo verejnom záujme, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.

 1. PRÁVO ODVOLAŤ VÁŠ SÚHLAS NA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom osobitnom súhlase, napr. udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa zdravia, príp. marketingový súhlas (viď článok III. právny základ spracúvania osobných údajov podľa jednotlivých účelov), môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Žiadosť na odvolanie súhlasu môžete poslať elektronicky na našu e-mailovú adresu alebo v listinnej podobe na adresu uvedenú v článku I. týchto Pravidiel. Vzor takejto žiadosti Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.

 1. PRÁVO PODAŤ PODNET ALEBO SŤAŽNOSŤ NA ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Z dôvodu jednoznačnej identifikácie Vašej osoby ako žiadateľa o uplatnenie práva pri spracúvaní osobných údajov alebo z dôvodu potreby doplnenia Vašej žiadosti od Vás môžeme dodatočne požadovať ďalšie informácie. V žiadosti ste povinný uvádzať len úplné a pravdivé údaje. V prípade zmeny ste povinný svoje údaje aktualizovať, v opačnom prípade nesiete plnú zodpovednosť za dôsledky porušenia tejto povinnosti.

Vaše práva si môžete uplatniť u Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov:

Adresa na doručovanie písomností: UpGreat, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Adresa na doručovanie elektronickej pošty: info@bezopice.sk

Vzor žiadostí na uplatnenie vašich práv  Vám môžeme na požiadanie poslať e-mailom.

 

ČLÁNOK X.
UPLATNENIE PRÁV KLIENTA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme v súlade s ustanovením §29 ods. 5 písm. a) Zákona OOU oprávnení účtovať si poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií vo výške 10,- EUR.

Za ako dlho môžem očakávať odpoveď

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť, príp. počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O prípadnom predĺžení lehoty Vás budeme včas informovať.

 

ČLÁNOK XI.
ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

V prípade akéhokoľvek dotazu ku spracúvaniu Vašich osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na Prevádzkovateľa na kontaktoch uvedených v článku I. týchto Pravidiel.

 

ČLÁNOK XII.
PREHĽAD VYBRANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV UPRAVUJÚCICH PROBLEMATIKU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Európsky rámec:

 1. Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
 2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

 

Národná legislatíva:

 1. Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 2. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

ČLÁNOK XIII.
ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

V zmysle Nariadenia GDPR považujú Prevádzkovatelia za potrebné jasne a presne informovať Klientov o účele COOKIES a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón), ktoré pri používaní webovej stránky BEZOPICE Klienti využívajú. Pre zjednodušenie interpretácie sa webová stránka BEZOPICE bude v ďalšom texte označovať len ako „Portál“.

Ak Klient chce naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka Portál, zariadenie Klienta musí mať povolené tzv. COOKIES, nakoľko niektoré funkcie Portálu môže Prevádzkovateľ poskytovať len za využívania COOKIES. Pomocou COOKIES skúma Prevádzkovateľ účinnosť dizajnu Portálu ako aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených.

 

ČO SÚ COOKIES?

 1. COOKIES sú malé kúsky údajov a textu používané na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch (ďalej „Prehliadač“) alebo v mobilnom zariadení počas prezerania a používania Portálu. Používajú sa na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií v počítačoch, telefónoch a ďalších zariadeniach s prístupom na internet (ďalej “Zariadenia”). Na podobné účely sa používajú aj ďalšie technológie vrátane dát, ktoré sú ukladané v Prehliadači Klienta alebo Zariadení, identifikátorov súvisiacich s Zariadením a ďalšieho softvéru. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsok kódu“, nachádzajúce sa na Portály alebo v e-maily, ktoré zbierajú informácie o Prehliadači Klienta alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj COOKIES. V týchto zásadách pre všetky tieto technológie je použitý spoločný názov „COOKIES“.

  Súbory COOKIES sú teda malé textové súbory, ktoré navštívený Portál môže odoslať do internetového Prehliadača, ktorý ich uloží v Zariadení (počítači alebo v inom zariadení s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Klient však nie je na základe týchto informácií identifikovateľný. COOKIES napomáhajú pamätať si aktivity a preferencie na určitú dobu, aby ich Klient nemusel znova vkladať, keď sa na Portál vracia alebo prechádza z jednej webovej stránky Portálu na inú stránku.
 2. Portál využíva COOKIES, ktoré môžu byť do Prehliadača odosielané pri návšteve Portálu a ukladané do Zariadenia, kde môžu byť vyvolané.

 3. COOKIES slúžia na to, aby sa individualizoval prístup Klienta na Portál. COOKIES nepoškodzujú Zariadenie. COOKIES používa Portál s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby, prispôsobiť ich záujmom a potrebám Klienta a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na Portáli môžu byť použité dočasné a/alebo trvalé COOKIES. Dočasné sa uchovávajú v Zariadení, kým stránku Portálu Klient neopustí. Trvalé COOKIES zostávajú na Zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie Portál ponecháva, závisí od typu COOKIES. Jednotlivé COOKIES majú rôznu dobu "trvanlivosti" – rôznu dobu uloženia vo vašom Zariadení. Niektoré COOKIES sa vymažú zo Zariadenia po tom, ako Klient zatvorí okno Prehliadača (session cookie), iné zostávajú v Zariadení uložené aj po ukončení prehliadania Portálu (permanent cookie).

 4. COOKIES umožňujú ponúkať Klientom lepšie produkty a porozumieť informáciám, ktoré o Klientoch získajú vrátane informácií o používaní iných webov a aplikácií, a to bez ohľadu na to, či Klienti využijú naše produkty alebo nie.

 5. V týchto zásadách sa dozviete, ako sú používané COOKIES a aké voľby máte k dispozícii. Pokiaľ sa v týchto zásadách neuvádza inak, na spracovanie údajov, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom COOKIES sa vzťahujú Pravidlá ochrany osobných údajov.

 

PREČO SA POUŽÍVAJÚ COOKIES?

 1. COOKIES pomáhajú poskytovať, chrániť a vylepšovať Portál, napríklad prispôsobovaním obsahu na mieru, prispôsobovaním a poskytovaním bezpečnejšieho prostredia Portálu. Hoci sa COOKIES, ktoré sa používajú môžu občas meniť s tým, ako sa vylepšujú a aktualizujú Zariadenia, budú použité na nasledujúce účely:

  Overovani
  COOKIES sa používajú na overenie pohybu Klienta na Portáli a na zistenie, či Klient použil produkty vedené na Portáli, aby mu bol uľahčený prístup k produktom a zobrazovať mu vhodné prostredie a funkcie.

  Integrita zabezpečenia Portálu
  COOKIES pomáhajú udržiavať údaje v bezpečnom stave (napr. pomáhajú identifikovať a uplatňovať ďalšie bezpečnostné opatrenia v prípadoch, keď sa niekto môže pokúšať zneužiť zadané údaje). COOKIES sa používajú aj na ukladanie informácií, ktoré umožňujú obnoviť zadania a na overenie identity Klienta.

  COOKIES sa ďalej používajú na potlačenie aktivity, ktorá porušuje zásady alebo inak narúša poskytovanie produktov (napr. pomáhajú čeliť spamu a phishingovým útokom tým, že umožňujú identifikovať počítače. COOKIES sa používajú aj na identifikovanie počítačov infikovaných malvérom a na podniknutie krokov, ktoré im zabránia spôsobovať ďalšie škody). COOKIEStiež pomáhajú zamedzovať v registrovaní údajov na Portáli ľuďom, ktorí na to nemajú dostatočný vek.

  Funkcie a služby Portálu, zaistenie správnej funkčnosti Portálu, zaistenie vzhľadu webových stránok vzhľadom na preferencie a požiadavky Klientov;

  COOKIES zároveň pomáhajú pochopiť, čo Klientov zaujíma na Portáli, či je pre nich Portál dostatočne prehľadný a či Klient vie na nej nájsť to, čo hľadá. COOKIES teda používa Prevádzkovateľ tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

 

KDE SA POUŽÍVAJÚ COOKIES?

 1. COOKIES sa môžu umiestniť do Zariadenia a získavať tak informácie uložené v COOKIES, keď Klient použije alebo navštívite Portál, produkty, aplikácie poskytované inými spoločnosťami, ktoré používajú produkty, vrátane spoločností, ktoré do svojich webov alebo aplikácií zahrnuli technológie produktov. Portál používa COOKIES a získava informácie, keď navštívi Portál (čo zahŕňa  informácie o zariadení a informácie o aktivite), a to bez akejkoľvek ďalšej akcie zo strany Klienta.

 

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?

 1. Funkčné, esenciálne a technické COOKIES – tieto COOKIES zabezpečujú riadne fungovanie Portálu, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto COOKIES by Portál riadne nefungoval, ich použitie je nevyhnutné a preto si od Klienta Prevádzkovateľ nepýta súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.

 2. Analytické COOKIES– tieto COOKIES slúžia na získanie údajov o návštevnosti Portálu, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po Portály Klient pohybuje, aby ju vedel spraviť pre Klienta čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto COOKIES neboli vykonané opatrenia, aby Prevádzkovateľ zabránil ich zneužitiu a súčasne sú implementované opatrenia, aby Klient ľahko kontroloval a obmedzoval využívanie týchto COOKIES, Prevádzkovateľ  si nepýta na ich používanie súhlas. Pri týchto COOKIES využíva riešenia nasledovných tretích strán:

  Google Analytics - Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

 3. Marketingové a reklamné COOKIES – tieto COOKIES Prevádzkovateľ používa na to, aby Klientovi vedel zobrazovať obsah, ktorý Klienta podľa predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe jeho záujmov. COOKIES tohto typu ukladá iba na základe súhlasu Klienta. Pri týchto COOKIES využíva Prevádzkovateľ riešenia nasledovných tretích strán:

  Google AdWords - Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
  Facebook Pixel - Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko
   

 

OVLÁDACIE PRVKY PRE COOKIES V PREHLIADAČI:

 1. Okrem vyššie uvedeného môže Prehliadač alebo Zariadenie ponúkať Klientovi nastavenia, ktoré mu umožňujú zvoliť, či sú COOKIES v Prehliadači povolené, a odstrániť ich. Viac informácií o týchto ovládacích prvkoch nájde Klient v pomoci pre svoj Prehliadač alebo Zariadenie.

 2. Svoj Prehliadač si Klient môže nastaviť tak, že zamietne COOKIES. V danom prípade však nebude môcť využívať produkty a služby poskytované na Portály. Vypnutie COOKIES má dopad na funkčnosť Portálu a z toho dôvodu nebudú produkty poskytované správne. Ak neakceptuje žiadne COOKIES, nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky Portálu. Ak navštívi Portál a v Prehliadači je povolené prijímanie COOKIES, Prevádzkovateľ Portálu to považuje za prijatie týchto podmienok používania COOKIES. Inštrukcie na zmenu COOKIES nájde Klient v pomoci každého Prehliadača.

 

SÚHLAS S POUŽÍVANÍM COOKIES A JEHO ODVOLANIE

Používaním Portálu Klient súhlasí s použitím základných a funkčných COOKIES. Súhlas s používaním COOKIES je v ostatných prípadoch je dobrovoľný. V prípade, že Klient nesúhlasí so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov COOKIES, môže zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavení svojho Prehliadača, a to v osobitnej lište Portálu alebo nižšie uvedeným spôsobom. V prípade, že tak urobí, môže byť nútený manuálne nastavovať niektoré voľby zakaždým, keď navštívi Portál, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

POTUP URČENÝ PRE KLIENTA, KTORÝ CHCE ZABLOKOVAŤ COOKIES VO SVOJOM ZARIADENÍ:

Deaktivácia COOKIES

INTERNET EXPLORER:
1. V menu „Nástroje“ vyberte položku „Možnosti internetu“.
2. Teraz kliknite na záložku „Ochrana osobných údajov“.
3. Na zablokovanie všetkých COOKIES premiestnenie posuvník do hornej polohy.
4. Vaše nastavenie potvrďte „OK“.

CHROME:
1. V menu „Nastavenie“ vyberte možnosť „Rozšírené“.
2. V sekcii „Ochrana súkromia a zabezpečenie“ kliknite na „Nastavenia obsahu“.
3. Kliknite na „Súbory COOKIES“.
4. Deaktivujte prepínač v možnosti „Povoliť stránkam ukladať a čítať údaje súborov COOKIES “.

FIREFOX:
1. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“.
2. Vyberte panel „Súkromie a bezpečnosť“.
3. V sekcii „COOKIES a údaje stránok“ zaškrtnite možnosť „Blokovať ukladanie COOKIES a údajov stránok“.

 

Odstránenie COOKIES

INTERNET EXPLORER:
1. V menu nástroje vyberte voľbu „Bezpečnosť“ a potom vyberte položku „Odstrániť históriu prehľadávania“.
2. Začiarknite políčko Súbory „COOKIES“ a údaje webovej lokality.
3. Kliknite na tlačidlo „Odstrániť“.

CHROME:
1. V menu „História“ kliknite na „Vymazať údaje o prehliadaní“.
2. Zaškrtnite zaškrtávacie pole „Súbory COOKIES a iné dáta webu“.
3. Kliknite na tlačidlo „Vymazať dáta“.

FIREFOX:
1. V hlavnej ponuke kliknite na „Firefox“ a následne na ponuku „Možnosti“.
2. Vyberte panel „Súkromie a bezpečnosť“ a následne prejdite do sekcie „História“.
3. Vyberte možnosť „Vymazať históriu“.
4. Zvoľte „Všetko“ pri voľbe „Časové obdobie mazania“.
5. Rozkliknite detaily kliknutím na tlačidlo „Podrobnosti“ a zaškrtnite pole „COOKIES“ a stlačte tlačidlo „Vymazať teraz“.

 

PREHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV V GOOGLE ANALYTICS

 1. Portál Prevádzkovateľa používa analytické mechanizmy sieťových služieb Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko) Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používajú súbory COOKIES, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania Portálu. Informácie zhromažďované súbormi COOKIES sú odovzdávané na server Google nachádzajúce sa v prevažnej miere v USA a sú archivované.
   
 2. Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania Portálu, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských  krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o  Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA a tam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na našich webových stránkach. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údajmi Google.

 3. Klient môže zablokovať ukladanie súborov COOKIES vo webovom Prehliadači. Avšak v takomto prípade úplné používanie všetkých funkcií Portálu nebude možné. Okrem toho Klient môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi COOKIES,  týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

WEBBEACONS

 1. Portál môže obsahovať tzv. WEBBEACONS (malé neviditeľné grafy, ktoré pomáhajú zisťovať vaše interakcie s Portálom, stanoviť COOKIES alebo zistiť počet návštevníkov na Portály). WEBBEACONS alebo špeciálne zakódované linky môžu byť zapracované do prípadných marketingových mailov, po predchádzajúcom vašom súhlase, za účelom zistenia, či tieto správy boli vami prečítané a či bolo kliknuté na linky, ktoré tieto správy obsahujú.

 2. Prevádzkovateľ Portálu zaznamenáva aj informácie, ktoré poskytne Prehliadač v súvislosti s využívaním Portálu (okrem iného aj názov vyvolaného súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, hlásenie úspešného dopytu, typ Prehliadača, jazyk a doménu stránky, z ktorej ste sa na Portál dostali), za účelom získania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti Portálu. Prevádzkovateľ Portálu registruje každý váš prístup na Portál a každý dopyt na umiestnené súbory.

 3. Kliknutím na logá alebo webové sídla alebo iné adresy, prípadne na iné odkazy uvedené na Portáli, je možné opustiť Portál. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazuje Portál, nie sú stránkami Portálu, ale sú prevádzkované inými subjektmi, a pretoPrevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah, informácie v nich uvedené ani za ich zaobchádzanie s osobnými údajmi, ktoré na týchto stránkach zadá Klient.

 

FACEBOOK PLUGIN

 1. Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.

 2. Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na platforme Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 3. Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na Portáli odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.