Obchodné podmienky

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA OBCHODU BEZOPICE.SK

Obchodné meno: UpGreat s. r. o.

Sídlo: Budatínska 16, 851 06 Bratislava-Petržalka

IČO: 53062086

DIČ: 2121262748

IČ DPH: SK2121262748

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 145400/B

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA ELEKTRONICKÉHO OBCHODU BEZOPICE:

Adresa na doručovanie: UpGreat, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava

KONTAKT E-mail: info@bezopice.sk

KONTAKT telefón: +421 902 164 955, +421 949 555 787

WEB: https://www.bezopice.sk/

 

Adresa, na ktorej môže zákazník uplatniť reklamáciu alebo sťažnosti:

Adresa na doručovanie: UpGreat, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava

KONTAKT E-mail: info@bezopice.sk

 

KONTAKT PREVÁDZKA/VÝDAJNÉ MIESTO TOVARU: 

Adresa: UpGreat, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

KONTAKT E-mail: info@bezopice.sk

KONTAKT telefón: +421 902 164 955, +421 949 555 787

 

(ďalej len ako „Predávajúci“ alebo „My“)

 

ČLÁNOK I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.   Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti nás ako predávajúceho a Vás ako kupujúceho (ďalej len ako „Zákazník“ alebo „vy“), ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s vami na diaľku (ďalej len ako „Kúpna zmluva“) prostredníctvom nášho elektronického obchodu na internetovej stránke https://www.bezopice.sk/ (ďalej len ako „E-SHOP“ alebo „BEZOPICE“) a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

1.2.   Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar prostredníctvom nášho elektronického obchodu BEZOPICE, a za tým účelom vyplnila a odoslala elektronickú objednávku, čím vstúpila s nami do zmluvného vzťahu. V prípade, ak v záväznej objednávke určíte osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len ako „Oprávnená osoba“), táto Oprávnená osoba vstupuje s nami do zmluvného vzťahu. Uvedenie mena, priezviska, adresy na doručovanie Oprávnenej osoby a jej kontaktné údaje v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie Vami objednaného Oprávnená osoba má v tomto prípade povinnosť objednaný tovar prevziať a v prípade, ak je platba kúpnej ceny za objednaný tovar nastavená na dobierku, zaplatiť za tento tovar kúpnu cenu.

1.3.   Kúpnou zmluvou uzatvorenou na diaľku sa rozumie zmluva medzi našou spoločnosťou a vami dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom záväzného objednávkového formulára zverejnenom na internetovej stránke https://www.bezopice.sk/, t.j. prostriedkom diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

1.4.   Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa vám zaväzujeme dodať objednaný tovar za podmienok určených týmito VOP a vy sa zaväzujete zaplatiť za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu, s ktorou sa riadne oboznámite pred uzatvorením Kúpnej

1.5.   Všetky objednávky realizované prostredníctvom elektronického obchodu BEZOPICE realizujeme samostatne, a nespolupracujeme s inými subjektmi a/alebo spoločnosťami, ktoré by v našom mene vykonávali objednávky. Akákoľvek ponuka od inej konkurenčnej spoločnosti s poukazom na https://www.bezopice.sk/ je považovaná za podvodné jednanie a zneužitie dobrého mena našej spoločnosti a našej domény BEZOPICE.SK.

1.6.   Všetky vzťahy medzi nami a vami, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). Ak ste spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), t.j. ste fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). Tieto VOP sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. V prípade, ak vstúpite s nami do zmluvného vzťahu, akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s Kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto VOP, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

1.7.   VOP upravujú naše vzájomné práva a povinnosti ako zmluvných strán (ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“), ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe Kúpnej zmluvy v rozsahu, v akom sa od nich zmluvné strany neodchýlili. V Kúpnej zmluve je možné odchýliť sa od týchto VOP len v prípade, ak to bude obojstranne písomne dohodnuté, pričom za písomnú dohodu sa považuje aj odsúhlasenie zmeny prostredníctvom e-mailu, ktorý zadáte pri objednávke. Odchýlne dojednania uvedené v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením Kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto VOP, čím je zaručená rovnosť Zmluvných strán.

 

ČLÁNOK II.
ČO JE TO ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA

2.1.   Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár prostredníctvom našej internetovej stránky

https://www.bezopice.sk/, ktorý obsahuje informácie o vás, t.j.

 1. identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto), adresa na doručenie tovaru (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto) v prípade ak realizujete objednávku ako fyzická osoba (spotrebiteľ) alebo
 2. identifikačné údaje v rozsahu obchodné meno, IČO, IČ DPH (ak bolo pridelené), adresa sídla miesto podnikania (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto), adresa na doručenie tovaru (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto) v prípade ak realizujete objednávku ako právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ;
 3. kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo a e-mailová adresa;
 4. referenčné údaje Kúpnej zmluvy v rozsahu najmä špecifikácia tovaru, množstvo objednaného tovaru, dátum realizácie elektronickej objednávky, druh servisného zásahu, kúpna cena, spôsob platby a spôsob dopravy (ďalej len ako „Objednávka“).

2.2.   Takto vykonaná Objednávka podľa bodu 2.1. týchto VOP sa považuje za záväznú a ak ste v postavení spotrebiteľa, v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku dochádza podľa článku týchto VOP k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy na diaľku.

 

ČLÁNOK III.
OBJEDNÁVKA A REGISTRÁCIA

3.1.   OBJEDNÁVKA

Vašu objednávku možno realizovať prostredníctvom nášho elektronického obchodu BEZOPICE nasledovne:

3.1.1.    KROK Č. 1: ZASLANIE ZÁVÄZNEJ OBJEDNÁVKY 

 1. Cez náš elektronický obchod BEZOPICE si môžete objednať akýkoľvek tovar, ktorý je možné vložiť do nákupného košíka prostredníctvom tlačidla s nápisom „Do košíka“. Samotná prezentácia tovaru v našom E-SHOPE nepredstavuje právne záväznú ponuku, ide len o nezáväzný online katalóg.
 2. Po stlačení tlačidla s nápisom „Do košíka“ sa objednaný tovar automaticky pridá do vášho nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na Vytvorenie Objednávky nie je podmienené registráciou na našom E-SHOPE, avšak registráciou získate výhody uvedené v bode 3.2. VOP. Po zadaní vami vybraného tovaru do nákupného košíka sa môžete rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený objednávkový formulár) alebo chcete pokračovať v nakupovaní. Pri vytváraní Objednávky ste povinný vyplniť údaje, ktoré od Vás systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak uvediete svoje obchodné meno a/alebo IČO, vystupujete a nakupujete ako podnikateľ, nie ako spotrebiteľ, a teda sa na vás budú vzťahovať ustanovenia Obchodného zákonníka). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia Objednávky a následné plnenie Kúpnej zmluvy. Viac informácii o spracúvaní osobných údajov sa dozviete v dokumente „Pravidlá ochrany osobných údajov“, ktorý je v kompletnom znení zverejnený na našej webovej stránke https://bezopice.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/. Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov uvedených v Objednávke.
 3. Pred odoslaním Objednávky máte možnosť skontrolovať a meniť informácie vyplnené v objednávkovom formulári, a tiež zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní informácií do Objednávky.
 4. Kliknutím na tlačidlo s nápisom „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ nám odošlete záväznú Objednávku, čím potvrdzujete, že ste sa oboznámili s hlavnými vlastnosťami objednaného tovaru, s celkovou cenou tovaru, s cenou za náklady za dopravu, poštovným a s ostatnými nákladmi, pričom zároveň potvrdzujete, že ste si zvolili vyhovujúci spôsob úhrady kúpnej ceny, spôsob doručenia tovaru a že vami zadané údaje v Objednávke sú úplné a správne. Odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ste boli oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu

 

3.1.2.    KROK Č. 2: ODOŠLEME VÁM „POTVRDENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY“

 1. Vami odoslaná Objednávka podľa týchto VOP sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na dodávku objednaného tovaru podľa ustanovenia §43a 1 Občianskeho zákonníka.

 2. Po odoslaní objednávkového formulára bude táto Objednávka zaregistrovaná v našom informačnom systéme, o čom vás budeme informovať e-mailovým „POTVRDENÍM O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY“ (akceptácia Objednávky). V prípade, ak by vám toto potvrdenie neprišlo z technických príčin na vašej alebo našej strane, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu info@bezopice.sk, radi vám Objednávku potvrdíme dodatočne. V prípade, ak vám nebude doručené potvrdenie o prijatí Objednávky, a vy nás o tom neinformujete do 24 hodín od odoslania Objednávky, považuje sa takáto elektronická Objednávka za nesprávne vyplnenú a ako predávajúci ju nemáme povinnosť akceptovať a byť ňou viazaný. V potvrdzujúcom e-maily, ktorý vám bude doručený podľa tohto bodu VOP sa bude nachádzať celkový sumár vašej Objednávky, teda znenie Kúpnej zmluvy s Vašimi osobnými údajmi (identifikačné údaje, dodacie údaje, kontaktné údaje). V tomto kroku máte možnosť si tieto údaje skontrolovať a v prípade, ak by ste chceli niečo zmeniť, príp. doplniť, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu: info@bezopice.sk.

 3. Odoslaním potvrdenia o prijatí Objednávky podľa tohto kroku VOP sa Kúpna zmluva považuje za záväzne uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného tovaru za uvedenú cenu, a to všetko za podmienok tu uvedených 

 4. V prípade, ak ste pri objednávaní zvolili spôsob platby „prevodom na bankový účet“, zašleme vám na vašu e- mailovú adresu, ktorú ste zadali v Objednávke, platobné údaje na úhradu kúpnej Tieto údaje vám však budú dostupné už pri odoslaní Objednávky. Pri platbe prevodom na bankový účet nezabudnite zadať číslo vašej Objednávky do poľa variabilného symbolu. Objednávku začíname vybavovať v takomto prípade až po prijatí kúpnej ceny.

 5. Nákup na portáli BEZOPICE je možný len kupujúcim s vekom viac ako 18 rokov.

 

3.1.3.   KROK Č. 3: ODOŠLEME VÁM INFORMÁCIU O VYBAVENÍ OBJEDNÁVKY 

 1. Po zaslaní potvrdzujúceho e-mailu z našej strany pri záväzne zaslanej Objednávke prostredníctvom nášho E-SHOP- BEZOPICE začíname pracovať na realizácii vašej Objednávky. 
 2. E-mailom vás následne budeme informovať o stave vašej Objednávky a o jej vybavení, t.j. o odoslaní na adresu vami určenú ako dodaciu adresu v objednávkovom formulári, o uložení vašej Objednávky v našej prevádzke pripravenej na prevzatie.
 3. Tovar vám primerane zabalíme a v závislosti od toho, aký spôsob prevzatia si zvolíte, vám tento tovar buď odošleme alebo vám ho pripravíme na prevzatie v stanovenej lehote. Ako Zákazník sa zaväzujete prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu.

 

3.1.4.   DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O ELEKTRONICKEJ OBJEDNÁVKE 

3.1.4.1.   Vyplnením a zaslaním objednávkového formulára nám dávate súhlas na zaslanie elektronických faktúr. Dávame Vám do pozornosti, že za účelom riadneho plnenia Kúpnej zmluvy je potrebné nás neodkladne informovať o zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä o zmene e-mailovej adresy.

 

3.1.4.2.   V prípade, ak máte u nás vytvorené registračné konto, vaša Objednávka bude zároveň archivovaná v tomto konte, ku ktorému budete mať prístup len vy po prihlásení. Na vašu e-mailovú adresu môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej Objednávky.

 

3.1.4.3.   Ako kupujúci ste povinný skontrolovať obsah elektronickej Objednávky uvedený v e-mailovom „POTVRDENÍOBJEDNÁVKY“. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu potvrdenej elektronickej objednávky ste povinný nás bezodkladne o tom informovať prostredníctvom e-mailovej správy.

 

3.1.4.4.   Zaslaním elektronickej Objednávky potvrdzujete, že ste si tieto VOP prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy, ktorá na ne odkazuje, a to v znení ku dňu, kedy je Kúpna zmluva uzatvorená.

 

3.2.    REGISTRÁCIA

3.2.1.   Na našej platforme BEZOPICE vám ponúkame možnosť zriadiť si užívateľský účet (ďalej len ako „Registračný účet“) za účelom získania prístupu k svojmu kontu, kde si môžete kontrolovať stav svojich Objednávok, máte prehľad o histórii Objednávok či môžete využiť špeciálne ponuky pre verných zákazníkov. Za týmto účelom sa musíte zaregistrovať prostredníctvom registračného formuláru zverejnenom na https://www.bezopice.sk/registracia/ (ďalej aj ako „Registrácia“).

3.2.2.   Registrácia na našom E-SHOPE nie je povinná. V prípade, že sa rozhodnete zaregistrovať na našom E-SHOPE, môžete získať:

 1. informácie o stave vybavovania Vašich Objednávok;
 2. nakupovanie so zľavami;
 3. prehľad uskutočnených Objednávok a zakúpeného tovaru;
 4. komfortnejšie realizácie opakovaných Objednávok (možnosť automatického doplnenia identifikačných, dodacích a kontaktných údajov o vašej osobe);
 5. pravidelné informácie o novinkách a akciách, ktoré by Vás mohli zaujímať. 

 

3.2.3.   Pokiaľ bude pri Registrácii vami udelený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môžeme vašu e-mailovú adresu použiť na marketingovú aktivitu (zasielať Vám NEWSLETTER). Podrobnosti o ochrane osobných údajov súvisiacich s týmto účelom sa nachádza v dokumente Pravidlá ochrany osobných údajov, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke https://bezopice.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/.

3.2.4.   Na Registráciu ani na zriadenie Registračného účtu nemáte právny nárok. Ak sa rozhodnete zaregistrovať na našej platforme BEZOPICE, ste povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje, ktoré sa na Registráciu vyžadujú. Pred dokončením registrácie ste povinný výslovne potvrdiť, že ste sa oboznámili s aktuálne platným znením VOP a dokumentom Pravidlá ochrany osobných údajov, pričom podmienkou je udeliť výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel Registrácie.

3.2.5.   Dokončenie Registrácie ste oprávnený odmietnuť ak zistíte, alebo máte dôvodné podozrenie, že údaje uvedené vami nie sú správne alebo pravdivé, ak nesúhlasíte s aktuálne platným znením VOP, alebo v prípade, ak nesúhlasíte s udelením súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov.

3.2.6.   Dokončením Registrácie získate právo na prístup k svojmu Registračnému účtu pomocou prístupových údajov(užívateľské meno a heslo). Prihlasovacie údaje vám odporúčame zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov na platforme BEZOPICE. Tieto údaje môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť do osobného konta. Zároveň vám dávame na vedomie, že je vo vašom záujme, aby ste si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe bude znamenať jej vystupovanie pod Vaším menom.

 3.2.7.   Po Registrácii vám bude priradené osobné konto, ktoré môžete použiť pri vytváraní Objednávky. Pod týmto kontom môžu byť tiež evidované zľavy a iné výhody, ktoré budeme ponúkať.

3.2.8.   Údaje vedené v rámci Registračného účtu máte povinnosť pravidelne aktualizovať, nakoľko pri objednávaní tovaru považujesa automaticky dopĺňajú do objednávkového formuláru a budú považované za správne.

3.2.9.   Máte povinnosť zachovávať mlčanlivosť pokiaľ ide o prístupové údaje k Registračnému účtu, uchovávať ich v tajnosti azabrániť neoprávnenému prístupu k nim a ich zneužitiu. Ak dôjde k strate prístupových údajov alebo k podozreniu ohľadommožnosti ich možného zneužitia, bezodkladne nás prosím o tom

3.2.10.   Váš Registračný účet môžete využívať len vy, nie je povolené poskytovať prístup k Registračnému účtu tretím osobám. Vprípade, ak porušíte vaše povinnosti podľa tohto článku VOP, ako prevádzkovateľ E-SHOP-u nezodpovedáme za prípadné škody, ktoré vám v súvislosti s týmto porušením vzniknú.

3.2.11.   Váš Registračný účet sme oprávnení zrušiť, a to najmä v prípade, ak svoj Registračný účet nevyužívate viac ako 1 rok, alebo v prípade, ak porušíte svoje povinnosti podľa tohto článku VOP súvisiace s Registračným účtom.

3.2.12.   Dávame vám na vedomie, že Registračný účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä vzhľadom na nevyhnutnú údržbu nášho hardwarového a softwarového vybavenia.

 

ČLÁNOK IV.
VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

4.1.  Všetky vami vytvorené a odoslané Objednávky „S POVINNOSŤOU PLATBY“ prostredníctvom objednávkovéhoformuláru zverejneného na internetovej stránke https://www.bezopice.sk/ sú považované za záväzné.

4.2.  Vlastnícke právo k tovaru na vás prechádza jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny v celom rozsahu (pričom tieto dvepodmienky musia byť splnené kumulatívne).

4.3.  Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare, nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia na vašu osobu okamihom, kedy si splníme povinnosť dodať vám tovar, a to bez ohľadu na to, či si tovar prevezmete osobne alebo zabezpečíte jeho prevzatie oprávnenou osobou. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare podľa tohto bodu na vašu osobu, nemá vplyv na vašu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady na dodanie tovaru v súlade s Objednávkou.

 

 

ČLÁNOK V.
KÚPNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1.   KÚPNA CENA

5.1.1.   Naša spoločnosť je platcom DPH. Všetky ceny tovaru a služieb uvádzané na našom internetovom obchode BEZOPICE sú uvádzané ako konečné vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňajú však cenu dodania tovaru. S cenou dopravy sa oboznámite ešte pred odoslaním záväznej Objednávky.

5.1.2.   Všetky tieto ceny tovaru a služieb sú platné počas celej doby, kedy sú zobrazené v rozhraní E-SHOP-u BEZOPICE. Tým nie je dotknuté naše právo uzatvoriť s vami Kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami.

 5.1.3.   Akciové ceny elektronického obchodu BEZOPICE sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné a individuálne zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivýchproduktoch na našej internetovej stránke BEZOPICE, nie sú vzájomne kombinovateľné.

5.1.4.   Po úhrade vašej Objednávky vám zašleme faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list, a to v momente expedovania tovaru. Túto faktúru vám pošleme na e-mail, ktorý ste zadali pri vytvorení záväznej Objednávky. Ak ste si zvolili vyzdvihnutie tovaru na prevádzke, faktúru spolu s pokladničným dokladom vám odovzdáme spolu s Pri odbere tovaru na prevádzke sa za tovar bude platiť prevodom vopred. Prevádzka nie je predajňa tovaru, preto na prevádzke nie je možnéplatiť za tovar v hotovosti ani kartou.

5.1.5.   Úhradou kúpnej ceny sa rozumie moment pripísania úhrady v celom jej rozsahu na bankový účet našej spoločnosti, naktorý mala byť úhrada kúpnej ceny poukázaná.

 

5.2.   PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.2.1.   Platba na dobierku

Ak si zvolíte formu platby na dobierku, bude vám tovar dodaný prostredníctvom jedného zo zvolených prepravcov:

 • Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika, IČO: 48 136 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložkač. 105158/B (ďalej len ako "Packeta Slovakia“)
 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. (DPD) so sídlom Pri letisku 5, 821 04 Bratislava - Ružinov, IČO 35 834 498,
  IČ DPH - SK2021648739, Obchodný register Mestského súdu BA III, oddiel Sro, Vložka č. 26367/B (ďalej len ako "DPD Slovensko")
 • Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 (ďalej len ako "Slovenská pošta")

Za tovar sa platí doručovateľovi.

5.2.2.   Platba bezhotovostne prevodom na bankový účet

Ak si zvolíte túto formu platby, za tovar zaplatíte bezhotovostne, prevodom na náš bankový účet, a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Na vašu e-mailovú adresu vám bude doručený e-mail s informáciami potrebnými na prevod peňazí kúpnej ceny: číslo účtu,IBAN, presná čiastka kúpnej ceny a variabilný symbol, aby bolo možné identifikovať platbu. Záväzok uhradiť kúpnu cenu je splnenýokamihom pripísania príslušnej čiastky kúpnej ceny na náš bankový účet. Lehota na uhradenie kúpnej ceny je 5 pracovných dní odo dňa zaslania e-mailu s informáciami o platobných podmienkach. Po pripísaní finančných prostriedkov kúpnej ceny v prospechnášho bankového účtu budete o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní tovaru vašej Objednávky, prípadne o možnosti vyzdvihnúť si svoju objednávku na prevádzke. Ak neobdržíme platbu riadne a včas, sme oprávnení od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 5.2.3. Platba platobnou kartou 

Po vytvorení objednávky bude kupujúci presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu, kde zadá potrebné údaje zo svojej karty. Pokiaľ je platba autorizovaná, platba prebehne okamžite. Platba je možná kartami VISA a Mastercard.

5.2.4. Platba pri prevzatí 

V prípade, že si kupujúci zvolí osobný odber v našom sklade v Bratislave, môže zaplatiť v hotovosti pri prevzatí tovaru. 

5.2.5. Platba on-line cez internet banking 

Po vytvorení objednávky kupujúci zaplatí prostredníctvom bezpečnej platobnej brány cez internetové bankovníctvo väčšiny slovenských bánk.  Vyberie si platobné tlačidlo svojej banky a to kupujúceho presmeruje do internet bankingu alebo mobilnej aplikácie (predpokladom je, že kupujúci má aktivovaný internet banking ku svojmu bankovému účtu). Po prihlásení si kupujúci skontroluje údaje, ktoré sú už vopred automaticky vyplnené z  objednávky. Po kontrole údajov kupujúci jednoducho odošle platbu. Tento spôsob platby môže kupujúci využiť, ak má svoj účet vedený v niektorej z týchto bánk: Slovenská sporiteľňa, VÚB, UniCredit, Poštová banka alebo Tatra Banka.

ČLÁNOK VI.
KÚPNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1.   Všetok zverejnený tovar na našom internetovom obchode BEZOPICE máme dostupný skladom, ak nie jeuvedené inak. Balíky s tovarom odosielame (teda odovzdávame balík Doručovateľovi) do troch (3) pracovných dní od potvrdenia Objednávky. Ak ste si zvolili prevzatie tovaru na prevádzke, tovar si môžete prevziať po pripísaní plnej výšky kúpnej ceny na náš bankový účet na základe nášho oznámenia do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Ak vám však balík nebude doručený ani do 10 pracovných dní, tak nás prosím kontaktujte, mohla sa vyskytnúť chyba na strane Doručovateľa. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

6.2.   V prípade, ak ste v postavení spotrebiteľa, tovar máme povinnosť doručiť v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia záväznej Objednávky. Ak nedodržíme túto lehotu podľa predchádzajúcej vety, v súlade s ustanovením 614 ods. 1 Občianskeho zákonníka máte právo nás vyzvať, aby sme dodali vec vo Vami poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak nedodáme vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, máte právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, pričom Vám v takomto prípade vrátime zaplatenú kúpnu cenu.

6.3.   Na prevzatie tovaru sme oprávnení vás vyzvať aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v Kúpnej zmluve.

6.4.   V prípade, ak objednaný tovar alebo časť tovarov z Objednávky nie je možné dodať v lehote uvedenej v bode 6.2. týchto VOP, budeme Vás o tom bezodkladne informovať (e-mailom alebo telefonicky) a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo v prípade Vášho súhlasu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14-tich dní, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý vami pri platbe za tovar, pokiaľ nebudete požadovať iný druh platby.

6.5.   Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď vy alebo vami určená Oprávnená osoba s výnimkou Doručovateľa prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. tovary objednané v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo poslednéhokusu,

 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného

6.6.   Tovar s doručením na vami uvedenú adresu posielame Doručovateľom. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1 až 3 pracovné dni. O tom, že vaša Objednávka bola odovzdaná Doručovateľovi vás budeme informovať e-mailom. Pokiaľ máte u nászriadený Registračný účet, môžete si aktuálny stav vybavovania vašej Objednávky pozrieť aj po prihlásení na vašom Registračnom účte.

6.7.   Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie Oprávnenou osobou, pričom:

 1. ak sa tovar doručuje Doručovateľom, ste povinný ho prevziať v čase a na mieste dohodnutom s Doručovateľom (ak miesto doručenia bude iné ako ste uviedli v Objednávke), pričom v prípade, ak Doručovateľ vráti tovar našej spoločnosti ako neprevzatý(z akéhokoľvek dôvodu), platí bod 10.1. týchto VOP,
 2. ak sa tovar doručuje na našej prevádzke (osobný odber), ste povinný si tento tovar vyzdvihnúť na našej prevádzke dopiatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o možnosti vyzdvihnutia si objednaného tovaru na prevádzke. 

6.8.   Povinnosť dodať tovar si splníme v momente, keď vám alebo Oprávnenej osobe umožníme na určenom mieste dodania tovaru s tovarom disponovať. V prípade, ak Oprávnená osoba nebola uvedená v Objednávke, máte povinnosť zabezpečiť, aby táto Oprávnená osoba preukázala na vyzvanie svoju totožnosť a oprávnenie vás zastupovať. Čiastkové dodávky tovaru sú prípustné a tieto ste povinní prevziať. 

6.9.   V omeškaní s dodaním tovaru sme len v prípade, ak sme v omeškaní s jeho odovzdaním Vašej osobe (príp. Oprávnenej osobe), Doručovateľovi. V omeškaní s dodaním tovaru nie sme v prípade, ak nemôžeme plniť z dôvodu na vašej strane. 

6.10.   Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak neprevezmete tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si tovar neprevezmete a tovar sa nám vráti späť, máme právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a od Zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možnélen po vzájomnej dohode.

6.11.   DOPRAVA A POŠTOVNÉ

6.11.1.   Všetky Objednávky expedujeme prostredníctvom Doručovateľov, t.j.:

 1. Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, Slovenská republika, IČO: 48 136 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložkač. 105158/B (ďalej len ako "Packeta Slovakia“)
 2. Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. (DPD) so sídlom Pri letisku 5, 821 04 Bratislava - Ružinov, IČO 35 834 498,
  IČ DPH - SK2021648739, Obchodný register Mestského súdu BA III, oddiel Sro, Vložka č. 26367/B (ďalej len ako "DPD Slovensko")
 3. Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 (ďalej len ako "Slovenská pošta")

6.11.2.   Tovar bude odoslaný v rámci Slovenskej republiky na adresu uvedenú vo Vašej Objednávke a doručený v najbližších pracovných dňoch od jeho odoslania v súlade s týmito VOP. 

6.11.3.   Výška poštovného je pripočítavaná podľa rozsahu a veľkosti doručovaného tovaru. O pripočítaní sumy za dopravu tovaru budete vopred informovaný pred odoslaním Objednávky. Iné poplatky ani balné neúčtujeme.

 6.11.4.   Uvedené ceny platia iba pri poslaní celej Objednávky v jednej zásielke. Pri rozdelení Objednávky a jej doručovaní voviacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie.

 6.11.5   Zákazník nie je oprávnený zadržať akúkoľvek časť kúpnej ceny tovaru z dôvodu akýchkoľvek svojich pohľadávok voči Predávajúcemu, ani jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (či už vyplývajúce alebo priamo súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo vzniknuté z iného právneho dôvodu) voči akýmkoľvek pohľadávkam Predávajúceho.

 

ČLÁNOK VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ONESKORENÉ DODANIE OBJEDNANÉHO TOVARU

7.1.   Dávame Vám na vedomie, že nenesieme zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré zavinil Doručovateľ alebo vami zadaná nesprávna adresa v Objednávke.

7.2.   Pri prevzatí zásielky ste oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru ste oprávnený zásielku neprevziať, v takom prípade sa nedostanete do omeškania s prevzatím tovaru. Ak tovar neprevezmete z dôvodu jeho viditeľného poškodenia, je potrebné spísať s Doručovateľom reklamačný protokol.

 

ČLÁNOK VIII.
STORNO OBJEDNÁVKY

8.1.   Ak si prajete zrušiť Vašu Objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte písomne alebo elektronicky na našu e-mailovú adresu info@bezopice. a uveďte číslo Vašej Objednávky v prípade, že kúpna cena Objednávky (príp. zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená.

8.2.   Ak už bola Vaša Objednávka zaplatená a vy sa Objednávku rozhodnete zrušiť podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý vami pri platbe za tovar, pokiaľ nebudete požadovať iný druh

8.3.   Ako Predávajúci si vyhradzujeme právo zrušiť Objednávku alebo jej časť (odstúpiť od Kúpnej zmluvy),

 1. ak Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybný údaj zadaný v Objednávke),

 2. ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote alebo za podmienok Objednávky,

 3. ak neuhradíte kúpnu cenu za tovar uvedenú v Objednávke riadne a včas podľa týchto VOP,

 4. ak riadne neprevezmete objednaný tovar v súlade s týmito VOP podľa bodu 7. týchto VOP,

 5. ak ako kupujúci ste osobou, ktorá podstatným spôsobom porušila svoje povinnosti voči našej spoločnosti, alebo siobjednala tovar v rozsahu, ktorý prekračuje obvyklé množstvá, ktoré môže bežne rozumne spotrebovať zúžitkovať,

 6. ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo

 7. ak sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa

V prípade, že táto situácia nastane, budeme vás bezodkladne kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že ste už cenu z Objednávky (príp. zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatili, a nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakejkvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, zaväzujeme sa Vám vrátiť do 14 dní cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a torovnakým spôsobom, aký bol použitý vami pri platbe za tovar, pokiaľ nebudete požadovať iný druh platby.

8.4.   V prípade, ak odstúpime od Kúpnej zmluvy z dôvodu uvedenom v bode 8.3. písm. a. týchto VOP alebo z dôvoduuvedenom v bode 8.3. písm. c. týchto VOP alebo v bode 8.3. písm. d týchto VOP, vniká nám nárok požadovať náhradu zavzniknuté náklady škodu, ktorá nám v súvislosti s porušením povinností Vás ako kupujúceho

8.5.   Právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) máme aj v prípade že si objednáte produkt, ktorý nestornujete resp. neodstúpite od Kúpnej zmluvy a zároveň od Doručovateľa neprevezmete tento produkt, alebo po výzve znašej strany si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevezmete v určenej lehote na Týmto konaním porušíte svoju povinnosť, podľa ktorej ste povinný prevziať objednaný tovar. Pri určovaní výšky náhrady škody, podľa tohto odseku VOP berieme do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania produktu, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou Objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré nám vznikli s realizáciou predmetnej Objednávky a zároveň máme právo účtovať si aj ušlý zisk.

 

ČLÁNOK IX.
PODMIENKY ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY 

9.1.   KEDY MÔŽETE ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

9.1.1.   Ak vo vzťahu k našej spoločnosti pri uzatvorení Kúpnej zmluvy vystupujete ako spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (podľa bodu 6.5. týchto VOP), pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané našej spoločnosti najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

9.1.2.   V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu VOP sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje a tiežsa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej ste ako spotrebiteľ odstúpili. Ako spotrebiteľ môžete odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

9.1.3.   V súlade s ustanovením 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôžete odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je: 

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určenéhoosobitne pre jedného spotrebiteľa,

 2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

 5. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,

 6. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

 

9.1.3.   DARČEKOVÁ POUKÁŽKA. V prípade zakúpenia darčekovej poukážky máte právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy len v prípade, ak Darčeková poukážka nebola uplatnená.

 

9.2.   POSTUP ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

9.2.1.   Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy ste povinný nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to písomne na našu adresu UpGreat, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava alebo e-mailom na adresu info@bezopice.sk v lehote uvedenej v bode 9.1.1. týchto VOP. Na odstúpenie od Kúpnej zmluvy môžete použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP zverejnený na našej webovej stránke https://www.bezopice.sk/. Tento formulár vyplňte spolu s uvedením čísla bankového účtu v prípade, ak budete žiadať Kúpnu cenu uhradiť prevodom na svoj bankový účet.

9.2.2.   V prípade, že si svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uplatníte, ste povinný najneskôr v lehote do štrnástich (14) dní ododňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu: UpGreat, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, pričom odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, NEPOSIELAJTE NA DOBIERKUAk ste na odovzdanie tovaru splnomocnili inú oprávnenú osobu, doplňte jej meno do oznámenia o odstúpení odzmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu podľa tohto bodu pred uplynutímštrnásť (14) dňovej zákonnej lehoty.

9.2.3.   Tovar podľa predchádzajúceho bodu nesmie javiť známky používania a musí nám byť zaslaný s kompletným príslušenstvom. Po prevzatí tovaru máte právo v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru (bez toho aby bol narušený ochranný obal tovar – t.j. aby bol tovar otvorený), nemáte však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť, inak zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaruPočas lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy mátepovinnosť s tovarom manipulovať s náležitou starostlivosťou, tovar nesmie byť používaný, narušený ochranný obal (otvorený) alebo poškodený.

9.2.4.   Dávame vám na vedomie, že v súlade s 9 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku pri odstúpení od Kúpnej zmluvy ako Predávajúci nie sme povinní vrátiť vám ako spotrebiteľovi platby, ktoré sme od vás prijali na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou pred tým, ako nám bude tovar doručený alebo kým nepreukážete zaslanie tovaru späť na adresu našej spoločnosti podľa bodu 9.2.2. týchto VOP.

 

9.3.   DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

9.3.1.   Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva ruší od začiatku. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy môžete uplatniť aj vo vzťahu k časti predmetu Kúpnej zmluvy (ak predmetom Kúpnej zmluvy záväznej Objednávky bolo dodanie väčšieho množstva tovaru na seba nenadväzujúceho) a v takom prípade sa Kúpna zmluva ruší len v tejto časti. To znamená, že v rámci odstúpenia od Kúpnej zmluvy môžete vrátiť aj časť Objednávky.

9.3.2.   Ak ako spotrebiteľ odstúpite od Kúpnej zmluvy, budete znášať náklady na vrátenie tovaru našej spoločnosti podľa 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

9.3.4.   V prípade, ak tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od Kúpnej zmluvy bude javiť známky narušenia ochranného obalu, poškodenia alebo používania, alebo tovar nebude kompletný, v takom prípade si budeme uplatňovať právo na náhradu škody, ktorá nám vznikla a naúčtovať náklady za poškodený tovar.

9.3.5.   Naša spoločnosť sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, vrátiť vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý vami pri platbe za tovar, pokiaľ nebudete požadovať iný druh platby. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však hradíme len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný našou spoločnosťou, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolíte. Bez ohľadu na uvedené, kúpnu cenu a ďalšie náklady nie sme povinný vrátiť skôr,ako nám bude doručený tovar.

9.3.5.   Ak je spolu s tovarom poskytované príslušenstvo, ktoré je oddeliteľné od tovaru ale priamo s ním súvisí, ste povinný v prípade uplatnenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy vrátiť nám aj toto príslušenstvo.

9.3.6.   Vrátenie časti tovaru alebo jeho výmena nie je odstúpením od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku týchto Jedná sa o dodatočnú úpravu príslušnej Objednávky. Úprava Objednávky podľa tohto bodu je dohoda medzi Zákazníkom a Predávajúcim. Je možná maximálne do 14 dní od prevzatia tovaru, ktoré nám zašlete. Je dobrovoľná, nie je na ňu právny nárok.

9.3.7.   Ak je spoločne s tovarom Zákazníkovi zaslaný aj darček, došlo k uzavretiu darovacej zmluvy medzi nami ako predávajúcim a vami kupujúcim s rozväzovaciou podmienkou. Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci má povinnosť vrátiť darček spolu s objednávkou.

 

ČLÁNOK X.
NEPREVZATIE OBJEDNANEJ ZÁSIELKY 

10.1.   Neprevzatie zásielky, ktorú si záväzne objednáte, nie je možné podľa platných právnych predpisov považovať za platné odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

 10.2.   Ako Predávajúci máme právo žiadať od vás náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky v súlade s bodom 8.3. týchto VOP. Všetky spory budú riešené prioritne dohodou v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 

ČLÁNOK XI.
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU 

11.1.   Naša spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má zakúpený tovar pri prevzatí Zákazníkom.

11.2.   Záručná doba (v prípade zákazníka spotrebiteľa) je podľa ustanovenia 620 Občianskeho zákonníka stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy tovar prevezmete, ak nie je uvedené inak. V prípade, ak ste právnickou osobou, resp. fyzickou osobou podnikateľom, na uzatvorenú Kúpnu zmluvu sa podľa článku III. týchto VOP vzťahujú všeobecné ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady podľa Občianskeho zákonníka, príp. ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady a záruku zaakosť podľa Obchodného zákonníka. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

11.3.   Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Vec, na ktorej ste zistili vadu, by ste nemali ďalej používať. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručnádoba sa predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli tovar z dôvodu záručnej opravy používať.

11.4.   Pri použitých veciach nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných zanižšiu cenu nezodpovedáme za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia

11.5.   Ku každému tovaru zakúpenému v našej spoločnosti Vám elektronicky alebo v listinnej podobe zasielame faktúru, pričomtakáto faktúra slúži zároveň ako záručný

11.6.   Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím, skladovanímvýrobku alebo mechanickým poškodením výrobku, ak manipulujete s tovarom nesprávnym spôsobom.

11.7.   Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívanítakej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej

11.8.   Ako Predávajúci nesieme zodpovednosť za:

 1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania Objednávky, ak došlo k akceptácii Objednávky z našej strany;
 2. odoslanie tovaru bez vád;
 3. dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa Objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii z našej strany;
 4. zaslanie daňového dokladu (faktúry), a to v elektronickej alebo v listinnej

11.9.   Ako Predávajúci nezodpovedáme za vady tovaru, ak boli spôsobené:

 1. neodbornou úpravou či opravou alebo akýmkoľvek použitím a nakladaním s tovarom, ktoré je v rozpore s pokynmi výrobcov, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore;
 2. vonkajšími udalosťami, ako je tepelné, chemické alebo mechanické poškodenie, ak k nemu došlo po prechodenebezpečenstva škody na tovare na Zákazníka; alebo
 3. jeho nevhodným skladovaním, manipuláciou alebo prepravou v rozpore s pokynmi výrobcu, platnými technickýminormami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore,
 4. mechanickým poškodením tovaru, (rozrezanie, odtrhnutie časti, strata časti, odlomenie časti),
 5. nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
 6. používaním tovaru opotrebenie,
 7. prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 8. poškodením tovaru, z.:
 • deformačné, či iné vzhľadové a funkčné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v opotrebení výrobku v priebehu záručnejdoby, prípadne sú prirodzenou vlastnosťou použitého materiálu,
 • opotrebenie - poškodenie v dôsledku nesprávneho výberu veľkosti, nedodržania zásad účelovosti a nesprávnejúdržby ošetrovania,
 • mechanické opotrebovanie,
 • vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu záručnej lehoty,
 • poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov a agresívnych látok,
 • ak boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy tovaru a úpravy nesúvisiace s jeho bežnou údržbou aleboopotrebovaním realizované iným subjektom ako je naša spoločnosť.

11.10.   Ustanovenia tohto článku VOP sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cenatovaru dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu mierepoužívania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri jeho odovzdaní, alebo to vyplýva z povahy

11.11.   Farba výrobku sa môže líšiť v závislosti od svetelných podmienok, pri ktorých bola produktová fotografia vytvorená a v závislosti od nastavenia a vyobrazenia na Vašom monitore. Doplnky výrobku môžu mať mierne odlišnosti čo sa týka tvaru, farby alebo farebného odtieňa.

11.12.   POUČENIE O ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU podľa §3 písm. l) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku: 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Ako predávajúci smepovinní vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 2. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti,ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť

 3. Namiesto odstránenia vady vždy môžeme vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

11.13.   Pri potravinovom sortimente je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale. V prípade kratšej doby spotreby (ak tovar podlieha rýchlej skaze) kontaktujeme Zákazníka e-mailom alebo telefonicky a tovar expedujeme až po jeho súhlase.

 

ČLÁNOK XII.
REKLAMAČNÝ PORIADOK 

12.1.   PREVENCIA

12.1.1.   Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedala Vašim potrebám. Pred zakúpenímvýrobku vezmite prosím do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a zloženie tovaru pri potravinovom sortimente. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu tovaru.

12.1.2.   Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby ste venovali dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: používanie výrobku k nevhodnému účelu. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jehofunkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru (jeho skladovanie)podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

12.1.3.   Prostredníctvom informačných materiálov poskytujeme dostatočné množstvo informácii potrebných k správnejstarostlivosti o všetky druhy predávaného Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používaniavydržať.

12.1.4.   Vzhľadom na skutočnosť, že tovar na našom E-SHOP-e prevažne tvorí potravinový sortiment, odporúčame Vám pred jeho objednaním preveriť si zloženie tovaru, či sa v jednotlivých zložkách tovaru nenachádza zložka, voči ktorej má osoba, ktorej je tovar určený,

 

12.2.   REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

12.2.1.   Reklamačný poriadok upravuje postup nás ako Predávajúceho a vás ako Zákazníka pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zozodpovednosti našej spoločnosti za vady tovaru zakúpeného v elektronickom obchode BEZOPICE  a práva a povinnosti Zmluvných strán s tým súvisiace.

12.2.2.   Reklamácie sa vybavujú v súlade s Obchodným zákonníkom s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom ak ste spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka váš postup sa riadi podľa § 619 až § 627 Občianskehozákonníka a Zákonom ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ak NIE STE spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka váš postup sa riadipodľa § 422 až 442 Obchodného zákonníka.

12.2.3.   Záručný servis zabezpečujeme my ako prevádzkovateľ internetového obchodu BEZOPICE alebo výrobca tovaru.

12.2.4.   Tovar pri preberaní si prosím vizuálne skontrolujte ihneď pri jeho prevzatí. Máte nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňomalebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade ste vždy povinný spísať s príslušným Doručovateľom protokol o škode/reklamácií alebo zásielku môžete odmietnuť prevziať. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru Vás prosíme v záujme zrýchlenia konania oznámiť nám do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@bezopice.sk.

12.2.5.   Reklamovať vady tovaru ste povinní vždy bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Prípadné omeškanie s uplatnením vady tovaru pripokračujúcom užívaní (chybného) tovaru by mohlo zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a mohlo by mať vplyv aj na výsledok reklamačného konania.

12.2.6.   Každú reklamáciu spotrebiteľa vyriešime najneskôr do 30 dní po prevzatí reklamovaného tovaru.

12.2.7.   Nezodpovedáme za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné prostredie a iné), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, t.j. vyššou mocou.

12.2.8.   Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálovz ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Zákazníkom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

12.2.9.   Právo uplatniť reklamáciu na vady nemáte pri vadách, o ktorých ste boli v čase uzatvárania Kúpnej zmluvy informovaný,a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

12.2.10.   Ak po doručení tovaru zistíte nezrovnalosti medzi dodaným tovarom a faktúrou, prípadne poškodenie tovaru, oznámte to bezodkladne našej spoločnosti prostredníctvom elektronickej pošty na info@bezopice.sk. Ak tak neurobíte, neskôr môže byť reklamácia z tohto dôvodu zamietnutá.

 

12.3.   POSTUP PRI REKLAMÁCII

12.3.1.   V prípade uplatnenia reklamácie zakúpeného tovaru na našom E-SHOPE nás o tom informujte e-mailom na adrese info@bezopice.sk alebo písomne na adrese: UpGreat, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 BratislavaReklamovaný tovar nám zašlite ako doporučený balík, zásadne NIE NA DOBIERKU na adresu: UpGreat, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava spolu s vyplneným Reklamačným formulárom, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP. V Reklamačnom formulári stručne uveďte dôvod reklamácie, Vašu identifikáciu (meno a priezvisko, obchodné meno, adresu sídla resp. adresu trvalého pobytu, Vašu adresu na doručovanie, popis tovaru, názov a číslo bankového účtu, v ktorej účet je vedený, akbudete žiadať vrátiť peniaze na účet).

12.3.2.   Reklamovať je možné len tovar zakúpený u nás prostredníctvom https://www.bezopice.sk/ a úplne zaplatený. V Reklamačnom formulári ste povinný čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje a to, akým spôsobom sa vada navonok prejavuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Reklamačnom formulári.

12.3.3.   Ak Reklamačný formulár nie je úplne vyplnený, vyzveme vás telefonicky prípadne e- mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich potrebných dokladov.

12.3.4.   Ak k prevzatiu predmetu reklamácie z našej strany dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto článku začínajú plynúť odo dňa, kedy predmet reklamácie prevezmeme. Po uplynutí lehoty navybavenie reklamácie máte ako spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

12.3.5.   Odporúčame vám poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý jepredmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znášate vy až do okamihu prevzatia tohto tovaru z našej

12.3.6.  Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne na našej prevádzke s tým, že na prevádzke nemôžete priamo požadovaťvybavenie reklamácie.

12.3.7.   Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom a dohodneme sa s Vami na rýchlom vybavení Vašej reklamácie.

12.3.8.   Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru sa postupuje podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

12.3.9.   Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru;

 2. výmenou tovaru;

 3. vrátením kúpnej ceny tovaru;

 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru;

 5. písomnou výzvou na prevzatie plnenia;

 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie

12.3.10.   V prípade uznania reklamácie výsledkom ktorého bude výmena tovaru Vám tovar vymeníme kus za kus, prípadneposkytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanienového tovaru.

 12.3.11.   Spôsob vybavenia reklamácie pri spotrebiteľovi určíme v čo najkratšom čase, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie zo strany našej spoločnosti dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie z našej strany. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte ako spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol s dátumom a spôsobom vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomného odôvodnenia zamietnutia reklamácie.

12.3.12.   V prípade, že si ako spotrebiteľ uplatníte reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia odborného posúdenia. Náklady spojené s odborným posúdením znášame v plnom rozsahu. Sme povinní poskytnúť vám ako spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

12.3.13.   Ak si ako spotrebiteľ uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a zamietneme ju, sme povinní v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Vašim využitím práva na odborné posúdenie, podľa doloženého kontaktu, spojené náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znášame my. Ako Zákazník môžete uplatniť reklamáciu znova, v prípade, že sa preukáže naša zodpovednosť za vadu reklamovaného tovaru. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Sme Vám povinní uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžme zamietnuť.

 12.3.14.   Pri uplatnení reklamácie sme povinní vydať vám ako spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, teda e-mailom, potvrdenie o uplatnení reklamácie vám doručíme ako spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak ako spotrebiteľ máte možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

12.3.15.   Písomný doklad o vybavení reklamácie Vám ako spotrebiteľovi vydáme najneskôr do 30 dní odo dňa uplatneniareklamácie, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia predmetu reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie našou spoločnosťou. 

 

ČLÁNOK XIII.
ALTERNÁTIVNE RIEŠENIE SPOROV

13.1.   Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi našou spoločnosťou ako Predávajúcim a vami ako kupujúcim v súvislosti spoužívaním elektronického obchodu https://www.bezopice.sk/ a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

13.2.   Máme záujem o riešenie sporov vzniknutých v súvislosti s Kúpnou zmluvou predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak ako spotrebiteľ nie ste spokojný s vybavením reklamácie alebo máte pocit, že došlo k porušeniu vašich práv ako spotrebiteľa z našej strany, môžete sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na našu spoločnosť prostredníctvom e-mailovej adresy: info@bezopice.sk respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjektalternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „ARS“), podľa zákona 391/2015 Z.z., v platnom znení, ARS subjektami sú Slovenská obchodná inšpekcia, orgány, a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môžete ako spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12Zákona 391/2015 Z.z., v platnom znení.

13.3.   Spory môžete ako spotrebiteľ takisto riešiť prostredníctvom platformy https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1, Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom platformy alternatívnehoriešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

 Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku. Bližšie informácie nájdete aj tu:

 1. https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi,
 2. https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov

13.4.   Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo Alternatívne riešenie sporov sa týkalen sporu medzi spotrebiteľom a našou spoločnosťou, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH. 

 

ČLÁNOK XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1.   Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Vami ako kupujúcim a našou spoločnosťou. Vaše práva vo vzťahu k našej spoločnosti vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základezmluvy uzavretej na diaľku. V prípade, ak ste osobou so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky,vylučuje sa dohodou Zmluvných strán pôsobnosť Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe Uvedené platí aj vprípade, ak obsahuje právny vzťah založený Kúpnou zmluvou medzinárodný (zahraničný) prvok.

14.2.   Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, pričomtieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa niminahrádzajú. Uvedeným nie je dotknuté právo našej spoločnosti na zmenu týchto

14.3.   Ako Zákazník nie ste oprávnený postúpiť alebo previesť Kúpnu zmluvu alebo ktorúkoľvek jej časť alebo jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy na tretiu osobu bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

14.4.   VYŠŠIA MOC: Povinnosti nahradiť škodu sa zmluvná strana zbaví, ak preukáže, že jej v splnení Kúpnej zmluvy dočasne alebo trvale zabránila mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka, ktorá vznikla nezávisle od jej vôle.

14.5.  Kúpnu zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

14.6.   Tieto VOP platiea, ak nie je výslovne medzi Zmluvnými stranami písomne dohodnuté niečo iné alebo pokiaľ z príslušnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Osobitné podmienky uvedené v Kúpnej zmluve majú prednosť predustanoveniami týchto VOP.

14.7.   Zakliknutím tlačidla vzťahujúceho sa k textu: „Prečítal/a som si Všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi“ pred odoslaním Objednávky vyjadrujete, že ste sa oboznámili s týmito VOP, v plnom rozsahu ste porozumeli ich obsahu a že s nimi súhlasíte.

14.8.   VOP v ich aktuálnom znení sú dostupné elektronicky na: https://www.bezopice.sk/.

14.9.   Tieto VOP sme oprávnení kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť, a to najmä pri zmene súvisiacich právnych noriemalebo pri zmene spôsobu vedenia obchodnej činnosti. Takáto zmena alebo doplnenie však nemá vplyv na práva ani povinnosti Zmluvných strán z Kúpnych zmlúv uzatvorených do doby účinnosti takto upravených VOP. Upozornenie na zmenu VOP nie jepodmienkou nadobudnutia ich účinnosti a vy ste tak povinný zoznámiť sa s ich aktuálne účinným znením predtým ako odošleteObjednávku. Nové aktualizované znenie VOP nahrádza predchádzajúce znenie a nadobudne platnosť a účinky:

 1. dňom ich zverejnenia na webovej stránke https://www.bezopice.sk/ (aplikuje sa v prípade, ak sú VOP zverejnené na tejto webovej stránke), alebo
 2. dňom nasledujúcim po ich odoslaní v elektronickej podobe (e-mailom) z našej strany na vašu e-mailovú adresu (aplikujesa v prípade, ak VOP nie sú zverejnené na webovej stránke https://www.bezopice.sk/).

14.10.   Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie – najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe Zmluvné strany.

14.11.   Tieto VOP nadobúdajú účinnosť od 02.2024.

 

ORGÁN DOZORU:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

WEB: https://www.soi.sk/

 

AUTORSKÉ PRÁVO:                                                                                                                                                                                                         

Webová stránka https://www.bezopice.sk/, texty zverejnené na webovej stránke https://www.bezopice.sk/ a spôsob jej prevedenia sú chránené príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov. Všetky informácie, prehľady a popisy, príp. obrázky nachádzajúce sa na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami.

 

PRÍLOHY:

FORMULÁR - Odstúpenie od zmluvy_Bezopice

FORMULÁR - Reklamácia_Bezopice